Donderdag 24 november 2016, aanvang 20.30 uur in het clubgebouw.

Agenda:

  1. Opening
  2. Presentielijst
  3. Het vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering (zie bijlage)
  4. Begroting 2017
  5. Concours 2017
  6. Bestuursverkiezing : aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar Jan Peeters. Bestuur stelt Wilhelm Cornelissen kandidaat. Tussentijds aftreden van Gerrit van Erp. Bestuur stelt Leon Rutten kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden.
  7. Mededelingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
Categorieën: Activiteiten